| Deadline: 26 March 2013

Sixth call for Tempus project proposals is announced

The sixth call for proposals of Tempus IV was announced on December 5, 2012 with a deadline on March 26, 2013. Project proposals of the current call submitted with participation of universities from Ukraine, should concern modernization of curricula in the fields of teacher training and education, law and good governance, including human rights, health, environment including climate change and other fields; reform of university governance and student services, introduction of quality assurance mechanisms, promotion of lifelong learning in society, development of qualification frameworks, training of non-university teachers and more.

These and other national and regional priorities, as well as rules for participation, criteria of assessment, funding conditions, proposal submission  procedure etc. are detailed in call documentation published here.

Duration of Tempus projects is from two to three years, with allowed grant amount from 0.5 mil EUR to 1.5 mil EUR. Priority in this call will be given to projects focusing on subject areas insufficiently covered by completed or on-going Tempus projects, and to proposals including partner country higher education institutions that have not benefitted under Tempus IV.

The Tempus programme budget for Eastern Neighbouring area that Ukraine belongs to, has been increased from 29 mil EUR (last call) to 42,35 mil EUR (this call), that means more quality projects to be selected with participation of institutions from this geographical area.

Tempus programme – educational programme of the EU that aims at modernisation of higher education in EU partner countries, at establishment of the area of cooperation in higher education between the EU and partner countries, as well as at promotion of voluntary convergence with the EU developments in the field of higher education. Tempus IV has been implemented since 2007.

For questions on the newly announced call, please contact:

National Tempus Office in Ukraine
Tel. +380442866668, +380443322645
E-mail: tempus@ilid.org.ua
Website: www.tempus.org.ua

Оголошено 6-й конкурс програми Темпус

5 грудня 2012 року було оголошено шостий конкурс програми Темпус, кінцевий термін подачі проектних заявок визначено 26 березня 2013 року. Проектні заявки цього конкурсу мають відповідати таким пріоритетам: модернізація навчальних програм у сфері підготовки та навчання вчителів, права та належного врядування, включаючи права людини, охорони здоров’я, охорони оточуючого середовища, включаючи зміну клімату, та інших сферах; реформування університетського врядування та студентських послуг, розробка механізмів оцінювання якості, просування навчання впродовж життя, розробка рамок кваліфікацій, підготовка неуніверситетських вчителів та інші пріоритети. Ці та інші національні та регіональні пріоритети, а також правила участі, критерії оцінювання, умови фінансування, процедура подання заявки тощо детально описані в конкурсній документації, що розміщена тут.

Тривалість проектів Темпус – від двох до трьох років, розмір гранту варіюється від 0,5 міл.євро до 1,5 міл.євро.  Пріоритет в рамках шостого конкурсу буде надано проектам, що адресують тематичні області/ пріоритети, які не були достатньо адресовані в рамках поточних чи завершених проектів Темпус, а також заявкам, що включають вищі навчальні заклади, які не брали участі в проектах Темпус ІV.
Бюджет програми Темпус для регіону Східного партнерства (Україна входить до Східного партнерства), був збільшений з 29 мільйонів євро минулого конкурсу до 42,35 мільйонів євро цього конкурсу, що означає, що більше якісних проектів буде обрано для фінансування за участі країн з цієї географічної території.

Програма Темпус – це освітня програма Європейського Союзу, спрямована на модернізацію вищої освіти в країнах – партнерах ЄС,  на розвиток співпраці у сфері вищої освіти між країнами ЄС та країнами-партнерами, а також на пропагування розвитку вищої освіти з урахуванням досвіду ЄС.

У разі запитань щодо оголошеного конкурсу, будь ласка звертайтеся:
Національний Темпус-офіс в Україні
Тел.: +380442866668, +380443322645
E-адреса: tempus@ilid.org.ua
Website: www.tempus.org.ua